⇐ Torna a Dades

 

Les imatges que segueixen s’han afegit per facilitar la feina d’edició de cartells de conferències, notes de premsa o similars. Es tracta d’imatges que, amb aquest objectiu, m’han fet arribar assistents a sortides de camp, classes o tallers, entre d’altres. A tots ells, el meu agraïment.